Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 127же пмением Зелёминко п Хондзыно-Круше в 1747 году. Иван Вале-риянов сын, Чесннк Завкршен-скиии, в 1763 году купил имение Ходечек в тогдашнем Бржеско-Куявском Воеводстве состоявшее; Матвеии же в 1784 году получил от Короля Станислава Августа ме-сто Скарбника Мщоновекаго. Чарнолуские, в прежней Хелмской Земле. Из ннх Вой-тех в 1621 году нснравлял должность Коморника Земскаго, а около 1639 года был Войским Грабо-вецкнм. Глуские, оседлые с давних времен в прежнем Люблннском Воеводстве. Из них Внкторши Глуский в 1512 году владел име-нием Глуско, Ковале и Волица. Яцек, Чесник Ломжпнсьий, купнл там в 1742 году, у брата своего ксендза Франциска, целую деревню Глуско. Гутовские. Александр пз-Вылежина Гутовский , иначе Выле-жннский, в 1624 году владел име-нием Яржембач в Велюнской Земле, которое продал в 1624 году Дрошевскому. Яков, в 1733 году был Бур-гравом Гродским Рожанским и Маковским. dobra Zielominko i Chądzyno-Krusze. Jan po Waleryanie, Cześnik Za-wskrzeński, nabył w roku 1763 dobra Chodeczek, w dawnem Województwie Brzesko-Kujawskićm położone. Maciej, w roku 1784 otrzymał od Króla Stanisława Augusta, urząd Skarbnika Mszczonowskiego. Czarnołuscy, w dawnej Ziemi Chełmskiej. Z tych Wojciech w roku 1621 sprawował urząd Komornika Ziemskiego, i tenże sam około roku 1639 był Wojskim Grabowie-ckim. Głuscy, od najdawniejszych czasów w dawpem Województwie Lubelskiem osiedli. Wiktoryn Głuski, w roku 1512 posiadał dobra Głusko, Kowale i Wolicę. Jacek, Cześnik -Łomżyński, nabył tamże w roku 1742 od brata swego Księdza Franciszka całą wieś Głusko. Gutowscy. Aleksander z Wy-leżyna Gutowski albo Wyleżyński, w Ziemi Wieluńskiej dziedziczył dobra Jarztjbacz, które w roku 1624 Droszewskiemu sprzedał. Jakób, w roku 1733 był Burgra-bią Grodzkim Różańskim i Makowskim. 133


  Предыдущая Первая Следующая