Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 130Желеховские, древняя фамн-лия в Мазовии оседлая. Святополк помещик на-Желпхове, Горжеёве и Любнчке, рыцарь вреиен Болеслава Князя Краковскаго и Сандо-мнрскаго, заключил с ним в 1284 году условие о замене иеко-торых обоюдных поместьев, для удобнеиишаго размещения своих па-сек. Потомок его Николай нз-Желнхова, помещпк, исходатай-ствовал у Короля Сигпзмунда I в 1519 году утверждение выпиеупомя-нутаго условия. Желенские, родом из преж-няго Сандомирскаго Воеводства, где Мпхапл Желенский, Чеснпк Рже-чнцкий, в 1774- году куппл деревню Пршевлока. Жулинские, в прежнем Кра-ковском Воеводстве оседлые, из копх Михапл из-Жулнна-Цёлек Жулинский, Чеснпк Буский, в 1728 году купил имение Марцпн-ковпце и Бедачов. Жилинские, пронсходящие от Матвея Жилинскаго, Обознаго Вол-ковпскаго, которому Король Август III в 1735 году пожаловал в потомственное владение фольварк Клу-совщизну. Żelechowscy, starożytna familia w Mazowszu osiadła Z tej Świętopełk na Zelichowie, Gorzejowie i Lubiczku dziedzic, rycerz za Bolesława Księcia Krakowskiego i Sandomierskiego, w roku 1284- zrobił z tymże Księciem ugodę o zamianę niektórych z obu stron posiadłości, dla dogodniejszego swych pasiek pomieszczenia. Potomek jego Mikołaj z Zelichowa dziedzic, od Zygmunta I Króla Polskiego w r. 1519 zatwierdzenie powyższej ugody pozyskał. Żeleńscy, ród swój z dawnego Województwa Sandomierskiego wywodzą. Michał Żeleński, Cześnik Rzeczycki, nabył w roku 1774- wieś Przewłokę tamże leżącą. Żulińscy, w dawnem Województwie Krakowskiem osiedli. Michał z Zulina Ciołek-Zulióski, Cześnik Buski, w roku 1728 dobra Marcinkowice i Biedaczów nabył. Żylińscy, pochodzą od Mateusza Żylińskiego, Oboźnego Wołkowyskie-go, któremu Król Polski August III w roku 1735 folwark Kłusowszczy-znę na dziedzictwo nadał. 136


  Предыдущая Первая Следующая