Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 136Домбровские. Нстрь, Ловчий Брацлавский, в 1655 году назначен!» был на Сеииме из Посольской Палаты Депутатом в Ком-миссию учрежденную для усмпрения Украины. Станислав, возведен в дворяиство за военный заслуги Сеймовым постановлением 1676 года. Пз той же фамплип, в прежнем Подляском Воеводстве осе-длые: Петр, владел в 1617 году пмением Вноры, Воля, Пажохи и Вихи; Яков, в 1701 году, нродал Павлу Домбровскому имение свое Домброва-Камеиь; Иван, в 1702 году, владел имеиием Краево-Бяле; Францпск и Осип владели имением Домброва, Дворакн, Сера-фиды и Каски с принадлежностями, которое в 1715 году продали Ивану Домбровскому. Иван, оставпл в наследство сыновьям своим Валентину и Михаилу имение: Домброва , Творки, Соболеве и Домбро-ва-Волька-Бернатовская, которое они разделили между собою в 174-4- г. Из водворившихся в Закрочпм-ской Земле: Андрей, в 1727 году, владел имением Вилляны. В Черской Земле: Игнатий, в 1749 году, владел имением Каменки. В Рожанской Земле : Войтех в 1757 году уступил сыну Dąbrowscy. Piotr Łowczy Bra-cławski w roku 1655 przez Stany Sejmowe wyznaczony był % Koła Poselskiego, na Deputata doKommissyi, dla uspokojenia Ukrainy ustanowionej. Stanisław, przez Uchwałę Sejmową z r. 1676, za zasługi xv zawodzie xvojskoxvym, do godności szlacheckiej wyniesiony został. Z rodziny Dąbrowskich w dawnem Województwie Podlaskiem rozrodzonej: Piotr xv roku 1617 dziedziczył dobra ziemskie Wnory , Wola , Pażochy i Wi-chy. Jakób xv roku 1701 , sprzedał dobra sxvoie Dąbrowa-Kamień Pa-włowi Dąbrowskiemu. Jan, xv roku 1702 dobra Krajowo-białe posiadał. Franciszek i Józef, byli dziedzicami dóbr Dąbrowa, Dworaki,, Serafidy i Kaski z przyległościami, które w roku 1715 Janowi Dąbroxvskicmu na własność ustąpili. Jan, pozostawił w spadku synom swoim Walentemu i Michahmi dobra Dąbroxvę, Tworki, Sobolewo i Dąbrowę Wolkę-Bernatowską, któremi się ciż synowie xv roku 1744 podzielili. W Ziemi Zakroczymskiej: Andrzej Dąbrowski, xv roku 1727 , dobra Willany posiadał. Ignacy, w roku 1749 był dziedzicem dóbr Kamionki xv Ziemi Czerskiej. W Ziemi Różańskiej Wojciech, xv roku 1757 dobra Dąbrówkę i Soje 142


  Предыдущая Первая Следующая