Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 146HERB В голубом поле, три розы па серебряной полосв, вправо. В навершьв шлема, между двух слоновых хоботов, такия же три розы, вертикально. Употребляютз его: Бадовские, в прежней Лом-жпнской Земле оседлые. Игпатий, Подчаший Поморский, в 1772 году куппл пмение Сендзивуе-Пронтнпк. Бобровницкие, в прежнем Сандомпрском Воеводстве. Из нпх Богуслав на - Бобровниках Бобровнпцкий, Староста Пршедбор-скиии, владел значительными третьими, каковы: Коморникп, Рже-вущище, Рудка, Воля-Лапчпна, Во-ля-Мровина, Добромерж венкший и Добромерж мнейший. Бобровникп, W polu niebieskiem, trzy róże na wstędze srebrnej, w prawo. W szczycie hełmu pomiędzy dwiema trąbami, trzy takież róże jedna nad drugą. Używają go: Badowscy, w dawnej Ziemi Łomżyńskiej osiedli. Z tych Ignacy, Podczaszy Pomorski, w roku 1772 dobra Sędziwuje-Prątnik nabywał. Bobrowniccy, w dawnem Wo jewództwie Sandomierskiem. Z tych Bogusław na Bobrownikach Bobro-wnicki, Starosta Przedborski, posiadał znaczne dobra, jako to: Komorniki, Rzewuszyce, Rudkę, Wolę--Łapczyną i Wolę-Mrowiną. Dobromierz większy i mniejszy, Bobrowniki z Wolą Bobrownicką, lwię, 152


  Предыдущая Первая Следующая