Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 147Воля-Бобровнпцка, Ивля, Херова и Глусце. Это имение в 1736 г., по смерти его, разделили между собою сыновья его: Иван Староста Пршедборский, Александр Хорун-жий Брацлавский и Степан Бржезинские, пз копх Вой-тех пз-Бржезлн Бржезпнский в 1684- году владл имением Вырж-не, в Сандомнрском Воеводстве Целеские. Францпск пз-Целешинка Целеский, Хорунжий Лп-фляндский, в 1758 году, продал нмение свое Брохновко, в Хелм-ском Воеводстве состоявшее. Добровольские. Фамилип этой Францпск возведен в дворянство Постанов.иением Варшавскаго Сейма в 1775 году. До л ивы , из копх Гаспарий Долива, Подсудок Земли Визской, в 1782 году был Сеймовым По-слом и на Сейме избран в Судьи. Фальковские, в прежнем Подляском Воеводстве оседлые, пз копх Станислав в 1704- году владел имением Горново - Валки и частями Хорощова и Любеек; а Ансельм в 1724- году владел имением: Вышков, Лубиц, СцГо-нов и Воцьков. Cherowę i Głusce; które to dobra po śmierci ojca, synowie: Jan, Starosta Przedborski, Aleksander Chorąży Bracławski i Stefan, w roku 1736 pomiędzy siebie rozdzielili. Brzezińscy. Z tej rodziny Wojciech z Brzezin Brzeziński, w r. • '4"#8'4 dobra Wyrżnę, w Województwie Sandomierskiem posiadał. Cielescy. Franciszek z Ciele -szynka Cieleski, Chorąży Inflantski, w r. 1758 dobra własne Brochnów-ko w Województwie Chełmióskiem leżące, sprzedał. Dobrowolscy. Z tej rodziny Franciszek Dobrowolski, Uchwałą Sejmu Warszawskiego w r. 1775 do równości z szlachtą przypuszczonym został. Doliwy. Z tej rodziny Kacper Doliwa, Podsędek Ziemi Wizkiej, Poseł na Sejm, w r. 1782 na tymże Sejmie był Sędzią obrany. Fałkowscy, w dawnem Województwie Podlaskióm osiedli. Z tych Stanisław, w roku 1704- posiadał dobra Hornowo-Wałki z częściami na Choroszczowie i Lubiejkach. Anzelm, w roku 172и był właścicielem dóbr Wyszków, -Łubie, Scionów i Woćków. 153 20


  Предыдущая Первая Следующая