Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 155ский в 1724- году владел в Брян-ском Повете имением Долэнгп-Мочпдлы. Долэнговские, в прежнем Подляском Воеводстве оседлые. Из них Стаппслав, владелец пмения Долэнга, в 164-5 году ку-пнл пмение Воины-Погоржель. Дзедзицкие, пз коих Фелп-киан Дзедзицкиии, сын Михаила Судьи Гродскаго Плоцкаго и Го-стынскаго, в 1719 году продал пмение Цыбулино, Карвово и Цыбу-лпнко, в Вышогродской Земле состоявшее. Дзюбинские, в прежнем Сандомирском Воеводстве. Из них Иван-Александр п Фели-цианпа (урожденная Ахпнгер) супруги Дзюбинские, в 1767 году владели имением Буковно и Яблонно. Эминовичи. Пропсходят от Венедикта, Субделегата Гродскаго Велюнскаго, которому Каетан-Игнатий Солтык, Епископ Кра-ковский, как владетель Княжества Северскаго, пожаловал индпгенат на пользоваиие дворянскими правами в том Княжестве. Пожалование это утверждено Сеймовым постано-влением 1790 года, силою котораго Дворяие Княжества Северскаго 1724- dobra Dołęgi-Moczydły w Powiecie Brańskim dziedziczył. Dołęgowscy, w dawnem Województwie Podlaskiem osiedli. Z tych Stanisław dziedzic dóbr Dołęgi, nabył w roku 164-5 dobra Wojny Pogorzel. Dziedziccy. Felicyan Dziedzicki syn Michała Sędziego Grodzkiego Płockiego i Gostyńskiego, w roku 1719 sprzedał dobra Cybulino, Karwowo i Cybulinko w Ziemi Wyszogrodzkiej położone. Dziubińscy, w dawnem Województwie Sandomierskiem. Z tych Jan-Aleksander i Felicyanna z Achin gierów małżonkowie Dziubińscy, w r. 1767 dobra Bukowno i Jabłonno posiadali. Eminowiczowie. Pochodzą od Benedykta Eminowicza Subdelegata Grodzkiego Wieluńskiego, któremu Kajetan Ignacy Sołtyk Biskup Krakowski, jako Książe Siewierski, wr. 1780 udzielił indygenat, na używanie przywilejów szlacheckich w tćm-że Księstwie. Nadanie zaś takowe, potwierdzone zostało przez Uchwałę Sejmową z roku 1790, która szlachtę Księstwa Siewierskiego we 161


  Предыдущая Первая Следующая