Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 159Осип до 1737 года владел в Закрочимской* Земле имеииеы За-ёиички. Филипп, Антон, Станпслав и Лаврентий Ковалевские в 1755 году наследовали после отца своего Вой-теха пмение Ковалеве и часть име-ния Домброва, в Закрочимской Зе-мле состоявшия. Станислав и Войтех в 1774 году продали в Добржинской Земле пмение Худзево, доставшееся им после отца пх Илария. Козеровские. Пгнатий, прежде 1773 г. владел имением Малахово-вельке в Калпшском Воеводстве. Осип Козеровский, в 1775году, был Мечнпком Воеводства Смоленска™. Кретковские, из коих мно-гие исправляли высшия должности. Осип, сперва Хорунжий а в 1727 году Кастелян Ковальский, владел в Бржеско-Куявском Воеводстве имением Венцлавпце, Свёнтковпце и Закршевец. Яков - Сигизмунд Кретковский, Староста Пршедецкий, в 1778 году был Сеймовым Послом Бржеско-Куявскаго Воеводства. Фелпкс, в 1791 году был Сеймовым Послом Лэнчицкаго Воеводства. Józef, do roku 1737 był dziedzicem dóbr Zajączków w Ziemi Zakroczymskiej . Filip, Antoni, Stanisław i Wawrzyniec Kowalewscy, w roku 1755 dobra Kowalewo i części na Dąbrowie w Ziemi Zawskrzeńskiej, po ojcu swym Wojciechu odziedziczyli. Stanisław i Wojciech, dobra Chu-dzewo w Ziemi Dobrzyńskiej po ojcu swym Hilarym na siebie spadłe, w r. 1774 sprzedali. Kozierowscy. Ignacy, do roku 1773 dobra Małachowo wielkie w Województwie Kaliskiem posiadał. Józef Kozierowski, w roku 1755 był Miecznikiem Województwa Smoleńskiego. Kretkowscy. Członkowie tej rodziny znakomite piastowali urzędy. Z tych Józef Chorąży Kowalski, posiadał dobra Więcławice, Swiątko-wice i Zakrzewiec w Województwie Brzesko-Kujawskiem. Jakób Zygmunt Kretkowski, Starosta Przedecki, w r. 1778 był Posłem na Sejm z tegoż Województwa. Feliks, w roku 1791 był Posłem na Sejm z Województwa Łęczyckiego. 165


  Предыдущая Первая Следующая