Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 161Войтех, Чесник Добржинскоии Землп, в 1732 году, владел там имением Глево. Иван был владельцем пмения Яроцпв в Закрочимской Земле, которое по его смерти в 1755 году разделилось между двумя сыновьями его Антоном и Людвпком и вну-ком Яковом. Дмитрий Лясоцкий, Мечник За-крочимский, до 1759 г., владел там пмением Смошево, Мохты, Воля-Смошевска, Щурово и Гаворово. Осип, Подстолий Цехановской Землп, прежде 1766 года владел в той Земле пмеиием: Страхово, Ковнаты, Спондово, Прушково, Бу-ды, Невпкля и Даляновка. Франциск в 1777 году испра-влял должность Коморнпка Гранп-чнаго Плоцкаго. иероним в 1720 году продал состоявшее в Ломжпнской Земле пмение Хмелево и Хмелевко. Мартын пз-Глева Лясоцкиии, Чесник Ломжпнский, в 1714 году, продал состоявшее в Сандомпр-скомВоеводстве пмение: Бржещов, Воля Бржещовска, Глпнпце, Выгна-нов, Демба, Доманёв, Волька До-маневска п Млодыне. Левандовские, из коих Станислав в 1756 году был Ппса- Wojciech, Cześnik Ziemi Dobrzyńskiej, w roku 1732 posiadał w tśjże Ziemi dobra Glewo. Jan, był dziedzicem dóbr Jarocina w Ziemi Zakroczymskiej, które po jego śmierci w roku 1755 pomiędzy dwóch synów, Antoniego i Ludwika, oraz wnuka Jakóba, rozdzielone zostały. Demetry Lasocki, Miecznik Zakroczymski, posiadał tamże przed rokiem 1759 dobra Smoszewo, Mochty, Wolę Smoszewską, Szczurowo i Саду orowo. Józef, Podstoli Ziemi Ciechanowskiej, dziedziczył przed rokiem 1766 dobra Strachowo, Kownaty, Spondo-wo, Pruszkowo, Budy, Niewiklą i Dalanówkę w tejże Ziemi leżące. Franciszek, w roku 1777 urząd Komornika Granicznego Płockiego sprawował. Hieronim, w roku 1720 dobra Chmielewo i Chmielewko w Ziemi Łomżyńskiej położone, sprzedał. Marcin z Glewa Lasocki, Cześnik •Łomżyński, dobra Wrzeszczów, Wo-lę-Wrzeszczowską, Glinice, Wygna-nów, Dębę, Domaniów, Wólkę-Do-maniewską i Młodynie w Województwie Sandomierskiem w r. 1714 sprzedał. Lewandowscy. Z tej rodziny Stanisław, w roku 1756 był Pisa- 167


  Предыдущая Первая Следующая