Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 164Иван, Скарбнпк Земли Зав-скршенской, в 1755 году купил имение Пекелко и Зимноха. Несторовичи, в прежнем Краковском Воеводстве, из коих Казимир Несторович, Ловчий Са-ноцкий, в 1763 году владел деревнею Шарковкою. Ниские, в прежней Ивановской Земле. Гаспарий из-Нискаго Нпскин в 174-9 году владел име-нием Обедзипо-Сувалы. Иван, Бурграв Гродский Цеха-новский, в 1757 году владел име-нием Вержбово. Носаржевские. Из них Войтех в 1690 году исправлял должность Бурграва Гродскаго Плоц-каго. Иван на-Кршиновлодзе-велькой Носаржевский, Судья Земский Цеха-новский, в 1788 году был Сеймо-вым Земли той Послом. Осецкие, в Закрочпмской Зе-мле, пз коих Казимир в 1741 году владел имением Осек. Оссовские, в Великой Поль-ше. Андрей на ОСОБОЙ-Сени Ос-совский в 1648 году назначен был от дворян в Коммисары Военнаго Совета. Jan, Skarbnik Ziemi Zawskrzyń-skiąn w roku 1755 dobra Piekiełko i Zimnochę nabył. Nestorowiczowie, w dawnem Województwie Krakowskiem. Z tych Kaźmirz Nestorowicz, -Łowczy Sanocki, w roku 1763 był dziedzicem wsi Szarków ki. Niscy, w dawnej Ziemi Ciechanowskiej. Kacper z Niskiego Niski, w roku 1749 posiadał dobra Obie-dzino Suwały. Jan Burgrabia Grodzki Ciechanowski, w roku 1757 dobra Wierzbowo dziedziczył. Nosarzewscy. Z tych Wojciech, w roku 1690 urza,d Burgra-biego Grodzkiego Płockiego sprawował. Jan na Krzynowłodze wielkiej No-sarzewski, Sędzia Ziemski Ciechanowski, w roku 1788 był Posłem na Sejm z tejże Ziemi. Osieccy, w dawnej Ziemi Zakroczymskiej. Z tych Kaźmirz, wr. 1741 dobra Osiek posiadał. Ossowscy, w Wielko-Polsce. Z tych Andrzej na Osowej-Sieni Ossowski, w roku 1648 wyznaczony był z koła rycerskiego na Kommis-sarza do Rady wojennej. 170


  Предыдущая Первая Следующая