Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 166яш сыновьями своими состоявшее в Добржинской Земле имение Грохо-вальск-дужиии и Гроховальск -малый. Склодовские, в прежней Ломжпиской Земле, из копх Се-вериш в 1700 году владел име-пием Ржонснпк. Слуцкие. Из них Францпск Слуцкий, Чесникович Иповроцлав-скиии, в 1756 году владел име-нием Бержвенна, Длуга, Карчем-на, Леще и Тарновка, в Лэнчпц-ком Воеводстве. Идий Слуцкий, Подчаший Пновлод-ский, Коморнпк Граничный Срад-ский, в 1757 году, куппл в Се-радском Воеводстве пмение Глупн-це, Рожнятовнце, Воля Рожнятовска н Марки. Свентоховские, в прежпей Варшавской Земле. Из иих Ла-врентий в 164-2 году владел име-нием Свентохово и Цесле. Щепанские. Викентий-Гера-спм - Францпск Щепанский записать в дворянския книги Царства Нольскаго, на осиованип Свпдетель-ства Герольдии Империи, в которой он доказал дворянское пропсхож-дение свое от Якова Щепапскаго, бывшаго в 1609 году Подкоморием Мальборскпм. w Ziemi Dobrzyńskiej położone, w r. 1792 pomiędzy dwóch swoich synów podzielił. Skłodowscy, w dawnej Ziemi Łomżyńskiej. Z tych Seweryn do r. 1700 dobra Rząśnik dziedziczył. Słuccy. Z tej rodziny Franciszek Słucki Cześnikiewicz Inowrocławski, w roku 1756 dobra Bierz -wiennę, Długą, Karczemną, Leszcze i Tarnówkę w Województwie -Łę-czyckićm posiadał. Idzi Słucki, Podczaszy Inowłodzki, Komornik Graniczny Sieradzki, w r. 1757 nabył dobra Głupice, Rożnia-towice, Wolę Rożniatowską i Marki w Województwie Sieradzkićm położone. Świętochowscy, w dawnej Ziemi Warszawskiej. Z tych Wawrzyniec w roku 1642 dobra Swię-tochowo i Cieśle posiadał. Szczepańscy. Wincenty Erazm Franciszek Szczepański, udowodnił swoje szlacheckie pochodzenie przed Heroldyą Cesarstwa Rossyjskiego, od Jakóba Szczepańskiego w r. 1609 Podkomorzego Malborskiego, i z tej zasady do ksiąg Szlachty Królestwa zapisanym został. 172


  Предыдущая Первая Следующая