Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 167Пван Щепанский в 1792 году владел чмением Бурдзпловка в Мельницкой Земле. Тршцинские, в прежнем Калпшском Воеводстве. Францпск в 1720 году был владельцем нмеииия Слэмбово. Турские, в прежней Добржни-екоии Земле. Из них Николай, около 1699 года, владел имеиием Туржа-велька, а Дадзибог в 1724 г. нмением Туржа-вильча. Яков до 1744 года владел в Познанском Воеводстве деревнею Гавроны. Вржоски, в прежнем Сан-домирском Воеводстве. Людовпк пз Вржосков Вржосек, Столь-пик Звиногродский, в 1764 году владел пмепием Рошкп. Закршевские, в прежнем Плоцком Воеводстве оседлые. Пз них Антон ua-Закршеве Закршев-ский Хорунжий Завскршепский и Под-староста Гродский Плоцкаго Воеводства, в 1758 году, владел пме-нием Закршево, Гпржино, Гпржпп-ко, Рудово п Кржечаново. Залеские, пз коих Казимир в 1690 году купил имение Гржим-ковице-бяле в Радомском Воевод-стве состоявшее. Jan Szczepański, w Ziemi Miel-nickiój około roku 1792 dobra Bur-dziłówkę posiadał. Trzcińscy, w dawnem Województwie Kaliskiem. Z tych Franciszek, w roku 1720 był dziedzicem całej wsi Słembowo zwanej. Turscy, w dawnej Ziemi Dobrzyńskiej. Mikołaj około r. 1699 dobra Turzę wielką a Dadzibóg w roku 1724 Turzę wilczą posiadali. Jakób, do roku 1744 wieś Gawrony w Województwie Poznańskiem dziedziczył. Wrzoskowie, w dawnem Województwie Sandomierskiem. Z tych Ludwik z Wrzosków Wrzosek, Stolnik Zwinogrodzki, w roku 1764 dobra Roszki posiadał. Zakrzewscy, w dawnem Województwie Płockiem osiedli. Z tych Antoni na Zakrzewie Zakrzewski, Chorąży Zawskrzeński i Podstarosta Grodzki tegoż Województwa, w roku 1758 dziedziczył dobra Zakrzewo, Girzyno, Girzynko, Rudowo i Krze-czanowo. Zalescy. Z tej rodziny Kaźmirz, w roku 1690 dobra Grzymkowice-białe w Województwie Rawskióm położone, nabył. 173


  Предыдущая Первая Следующая