Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 171Буковинские, в прежнем Краковском Воеводстве. Из пих Степан в 1722 году владел име-нием Рожпов, Тропе и Бендже-шпно. Кушели, пз копх Францпск Бушель, Скарбнпк Слопимский, в 1712 году владел в Новогрод-ском Воеводстве пмеиием Лисо-впче, пожалованпым ему Королем Августом И. Михапл пз-Гулидова Кушель, Столышк Подляскиии, в 176-i году подппсал акт пзбрания Короля Станислава Лвгусга. Скуржевские, в прежнем Серадском Воеводстве оседлые. Из них Пван, в 1713 году, пмение свое Свентковпце, в Велюп-скоии Земле состоявшее, заложил за 20,000 злотых у сына своего Павла Скуржевскаго, Чесшика До-бржпнскаго. ХристофорСкуржевский, в 1721 году совершпл продажу пмения Ла-гевнпкп и Старговец, в Калиш-ском Воеводстве состоявшаго. Трушковские, издавна в Лом -жинскоии Земле оседлые. Андреи Труск, в 14-62 году, уступпл сыну своему Павлу деревню Павлове, прозванную потом по фамилип владельцев Трускамп. Прозвание Bukowińscy, w dawnem Województwie Krakowskiem. Z tych w roku 1722 dobra Rożnów, Tropie, i Będżeszyno dziedziczył. Ku szło wie. Franciszek Kuszel, Skarbnik Słonimski, z mocy nadania Króla Polskiego Augusta II z roku 1712, dobra Lisowicze w Województwie Nowogrodzkiem posiadał. Michał z Hulidowa Kuszel, Stolnik Podlaski, w roku 1764- Elekcyę Króla Stanisława Augusta podpisał. Skórzewscy, w dawnem Województwie Sieradzkiem. Z tych Jan, w roku 1713 dobra Swiętkowice, w Ziemi Wieluńskiej leżące, synowi swemu Pawłowri Skórzewskiemu, Cześnikowi Dobrzyńskiemu, za sum-mę 20,000 zł. pols. zastawił. Krzysztof Skórzewski, sprzedawał w roku 1721 dobra Łagiewniki i Starhowiec, w Województwie Kaliskiem położone. Truszkowscy, od dawna w Ziemi Łomżyńskiej osiedli. Z lej rodziny Andrzej Trusk w roku 14-62 synowi swemu Pawłowi ustąpił wieś Pawłowo, która później od nazwiska posiadaczy Truskami nazwaną została. 177 23


  Предыдущая Первая Следующая