Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 174Чнжевнчн, в прежнем Hó-дляоком Воеводстве оседлые. Из них Антон Чижевич, Субделе-гат Гродский Мельнпцкий, в 1749 году владел в Мельницкой же Зе-мле имением Свпнярово. Чижевские. Одни пропсходят пз Серадскаго Воеводства. Между ними Северпн, в 1688 году усту-ппл брату своему Александру нме-ние Слодков. Станислав в 1744 году, кроме Слодкова, владел еще пмением Шавловице в Калишском Воевод-стве состоявшпм. Другие выводят род свой от Игнатия, который в 1773 году продал нмение свое Бяле-Лонки, в Галнцкой Земле лежавшее. Иные накопѳц происходят от Франциска-Андрея Чижевскаго, который в 1787 г. владел в Гнез-ненском Воеводстве имеиием Име-лпнка. Лисецкие. Станислав в I 69 9 году купил в Познанском Воевод-стве деревню Каменец. Грпгорий владел в Калишском Воеводстве имением Реча, которое он продал в 1728 году. Николай с 1751 года владел в том же Воеводстве пмеиием Дембы и Бернатки, которое перейдя Czyżewiczowie, xv daxvnem Województwie Podlaskićm osiedli. Z tych Antoni Czyżexvicz Subdelegat Grodzki Mielnicki, około roku 1749 dobra Swiniarowo w Ziemi Mielnic-kiej dziedziczył. Czyżewscy. Jedni pochodzą z Sieradzkiego Województwa. Z tych Seweryn w roku 1688 dobra Słod-ków bratu swemu Aleksandrowi ustąpił. Stanisław zaś w r. 1744, oprócz Slodkowa jeszcze dobra Szawłowice w Kaliskiem położone, dziedziczył. Drudzy xvyxvodzą się od Ignacego, który w roku 1773 dobra sxvoje Białe-Łąk i w Ziemi Halickiej leżące sprzedał. Inni nareszcie są potomkami Franciszka Andrzeja dwóch imion Czyżewskiego, w roku 1787 dziedzica dóbr Imielinka xv Wojexvództwie Gnieźnieńskiem położonych. Lisieccy. Stanisław w r. 1699 nabył xv Województwie Poznańskiem wieś Kamieniec. Grzegorz, był dziedzicem dóbr Ręczą xv Województwie Kaliskiem leżących, które w roku 1728 sprzedał. Mikołaj od roku 1751 posiadał w temże \Vojewództxvie dobra Dembe i Biernatki, które następnie odzie- 180


  Предыдущая Первая Следующая