Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 41келла Баччиареллп, наосновавип Сеймовой конституции 1771 года, пожа-ловал ему диплом на потомственное дворянство Польское, прибавив к прежнему гербу пол-орла в красном поле, как выше изображено. Bacciarelli, na mocy Uchwały Sejmowej z r. 1771 nadał mu dyplom na Szlachectwo dziedziczne Polskie i do herbu jakiego dawniej używał, dodał mu pół orła białego w polu czerwonem, w tym sposobie jak powyżej jest wyobrażony. ГЕРБ БАКАЛОВИЧ. 1IERB ВАК A ŁOWICZ. В красном поле золотой по. лумесяц рогами вверх; над ннм крестообразно, в правую сторону,стрела железком вниз, а в левую булат остреем вверх. В навершье шлема вооруженная рука с саблею, вправо. Употребляютз его: Бакаловнчи. Происходят от Ивана Бакаловича, инженера, которому Король Станислав Август, в изявление особеннаго благоволе- W polu czerwonem, księżyc złoty rogami w górę, nad nim na krzyż, wprawo tarczy, strzała zelezcem na dół, w lewo bułat oslrzem do góry. W szczycie hełmu ręka zbrojna z szablą do cięcia w prawo. Używają go: Bąkałowiczowie, pochodzą od Jana Bakałowicza Inżeniera, który szczególnem Króla Stanisława Augusta zaufaniem zaszczycony, miał so- 44


  Предыдущая Первая Следующая