Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 474 753 году разделплп между собою сыновья его Ѳома, Игнатий п Воии-тех. Другой род Бржозовскпх происходить от Ппсаря Задворных Судов Антона Бржозовскаго, который в 1766 году куппл село Тур-жиство с принадлежностями, в Стэнжпцкой Земле. Чеховские. Члены сей фамп-лин жили в разных местах края. Францпск Чеховский в 1712 году куппл имение Весёлово и Зом-бки в Равском Воеводстве. Иван - Францпск владел в 1730 году в Воеводстве Краков-ском деревнею Ярошувкою, которую оставил в наследство трем сыновьям своим Ѳоме, Войтеху и Франциску. Иван Степанов сын Чеховский в 1776 году владел пмением Идзиковице - Пельгржпмы в Лэн-чицком повете. Гродские. Из рода Гродскпх Яков владел в 164-1 году име-нием Збплптово, в Ломжинской Земле. Павел исправлял в 1722 году должность Замбровскаго Земскаго Коморника. Иван, Скарбнпк Саноцкий, бы.и в 1733 году Сеймовым Послом ku 1753 pomiędzy synów Tomasza, Ignacego i Wojciecha, rozdzielone zostały. Druga rodzina Brzozowskich, pochodzi od Antoniego, Pisarza Sądów Zadwornych, który w roku 1766 nabył wieś Turzystwo z przyległo-ściami, w ziemi Stężyckiej leżącą. Czechowscy. Członkowie tej rodziny różne strony kraju zamieszkiwali. Franciszek Czechowski, w roku 1712 nabył dobra Wiesiołowo i Ząbki w Województwie Rawskióm. Jan Franciszek, w dawnem Województwie Krakowskiem dziedziczył w roku 1730 wieś Jaroszówkę, i tę trzem swoim synom, Tomaszowi, Wojciechowi i Franciszkowi, w pu-ściźnie zostawił. Jan syn Stefana Czechowski, w roku 1776 dziedziczył dobra ziemskie Idzikowice - Pielgrzymy, w powiecie •Łęczyckim. Grodzcy. Z tej rodziny Jakób, w roku 164-1 posiadał dobra Zbilito-wo w Ziemi Łomżyńskiej. Paweł, w roku 1722 sprawował Urząd Komornika Ziemskiego Zambrowskiego. Jan, Skarbnik Sanocki, był Posłem na Sejm w roku 1733 odbyty, 50


  Предыдущая Первая Следующая