Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 51года владел там имением Вонгры и Стршембошевице. Пз потомков его одни остались на месте, другие же переселились в Воеводства Серадское и Лэнчицкое. Венгерскиѳ. Доброгост из-Микоржина Венгерский, Писарь ЗемскШ Велюнский, был в 1638 году Депутатом на Радомском Трпбунале. Станислав пз - Венгерки Вен-герский, Стольнпк Ломжпнский и Коморник Граничный Сандецкий, владел в бывшем Сандомпрском Воеводстве имением Церекев и Затополице, которое в 1770 году разделил между двух сыновей свопх Людовика и Александра. Верцёховские, водворившиеся в прежнем Воеводстве Познан-ском. Из них Осип был на-значен в 1789 году Судьею Депутатом на Петрковский Коронный Трибунал. Здановские, также вПознан-ском Воеводстве оседлые. Францпск владел там в 1701 году пмением Уржажево и Свецинко-Райске, перешедшим по паследству к сыновьям его Войтеху и Николаю. rokiem 1750 dziedziczył dobra "Wągry i Strzemboszewice. Potomkowie jego, jedni pozostali w Rawskiem, a inni przenieśli się w Województwa Sieradzkie i -Łęczyckie. Węgierscy. Dobrogost z Miko-rzyna Węgierski, Pisarz Ziemski Wieluński, był w roku 1638 Deputatem na Trybunał Radomski. Stanisław z Węgierki Węgierski Stolnik Łomżyński i Komornik Graniczny Sandecki, posiadał w byłem Województwie Sandomierskiem dobra Cerekiew i Zatopolice, któremi wr. 1770 dwóch synów swoich Ludwika i Aleksandra podzielił. Wierciochowscy. Rodzina ta zamieszkiwała w dawnem Województwie Poznańskiem. Z tej Józef był w roku 1789 Sędzią Deputatem na Trybunał Koronny Piotrkowski wyznaczony. Zdanowscy, także w Poznańskiem Województwie zamieszkali. Franciszek, posiadał tamże w roku 1701 dobra Urzażewo i Swiecinko Rajskie, które się w spadku synom jego Wojciechowi i Mikołajowi dostały. 54


  Предыдущая Первая Следующая