Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 151Сильницкие, пз коих Сим-фориаы п.; i. •( lii.п.пнии,и Силышциииии в 4670 году владел имением Серники, Воля-Сериицка, Волька-Заблотпя и Хлевнски в Люблинскою Воеводстве. Скомпские, в прежнем Ка-лпшском Воеводстве водворенные. Оспп и Лаврентий, братья Скомп-ские, в 1757 году, продали имение Тарнова, Новавесь и Снлаве, доставшееся нм от отца их Павла и деда Александра. Слешинские, пздавна в Лом-жпнской Земле водворнвшиеся. Из инх Христпн Слясса в 1545 г. нсправлял должность Подстаросты Кольненскаго. Потомки его, владея частями имепий Сляссы-Греиски и Сляссы-Чахи, около 1664 года стали называться от пмений спх Сле-сишскпми, а нотом Слешннскими. Стемпчинские, пз копх Воиитех владел деревнею Дом-бровка в прежнем Бржеско-Куяв-ском Воеводстве, которую ви693 году уступил брату своему Ивану. Стронские, владевшие в прежнем Сандомирском Воеводстве земскнм пмением. Из нпх Фе-ликс был до 1815 года Поручн-ком, а в 1820 году ироизведен в Капитаны войск Польских. Silniccy. Symforyan z Silnicy Silnicki, w roku 1670 był dziedzicem dóbr Serników, Woli Semickiej, Wólki Zabłolniej i Chlewisk, w Województwie Lubelskiem położonych. Skąpscy, rodzina w dawnem Województwie Kaliskiem osiadła. Z tej Józef i Wawrzyniec bracia Skąpscy, odziedziczone po swym ojcu Pawle i dziadzie Aleksandrze, dobra Tamowe, Nowąwie.ś i Spławie, w r. 1757 sprzedali. Śleszyńscy , oddawna w Ziemi Łomżyńskiej zamieszkali. Z tych Krystyn Slassa, w roku 1545 urząd Podstarosty Kolneńskiego sprawował. Potomkowie jego, dziedzicząc części na dobrach Slassy-Gręski i Slassy-Czachy, od tych dóbr około r. 1664 nazwisko Slesińskich, a później Śleszyńskich przybrali. Stępczyńscy. Z tej rodziny Wojciech, posiadał wieś Dąmbrówkę w dawnem Województwie Brzesko-Kujawskiem położoną, którą w roku 1693 bratu swemu Janowi ustąpił. Strońscy , w dawnem Województwie Sandomierskiem posiadali majątek ziemski. Z tych Feliks, był przed rokiem 1815 Porucznikiem, a w roku 1820 na stopień Kapitana w Wojsku Polskiem postąpił. 157


  Предыдущая Первая Следующая