Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 154дерский крест. В павершье шлема коршунье лЬвое крыло, пробитое стрелою влево. Употребляютв его: Ходаковские, в прежнем Серадском Воеводстве оседлые, из копх Валентии в 1676 году владел деревнею Иване. иДешковские. Из нпх Иван в 1736 году был Стольшиком Земли Стенжпцкой Лаврентий, в 1739 году испра-влял должность Бурграва Земскаго Гнезненскаго. Крпспин Каоедралыиыии Кано-ник Львовскиии, Виктор Староста Блотннцкий и Францпск, братья Цешковские, сыновья Ивана-Николая Подкомория Новогродскаго, в 1766 году продали наследственное свое имение: Туржпство, Гордзешка иначе Дембова-воля и Руща, в Стенжпцкой Земле состоявшее. Флориан, Староста Клещелев-ский, в 1780 и 1791 годах, был Сеймовым Послом Ливской Земли. Домбровекие, из копх Ѳома в 1715 году владел деревнею Дом-бровка-Полаевска в Бржеско-Куяв-ском Воеводстве. Иван Навлов сын Домбров- ku. W szczycie hełmu lewe skrzydło sepie, strzałą w lewo przeszyte. Lżi/irają go: Chodakowscy, rodzina xv da-хѵпёт Województwie Sieradzkiem zamieszkała, z której Walenty w roku 1676 xvieś Iwanie posiadał. Cieszkowscy. Z tej rodziny Jan, w roku 1736 był Stolnikiem Ziemi Stężyckiej. Wawrzyniec, xv roku 1739 spra-wował urząd Burgrabiego Ziemskiego Gnieźnieńskiego. Kryspin Kanonik Katedralny Lwowski, Wiktor Starosta Błotnicki i Franciszek bracia Cieszkoxvscy, synowie Jana Mikołaja Podkomorzego Nowogrodzkiego; dobra ojczyste Tu-rzystwo, Hordzieszkę czyli Dębową-Wolę i Ruszczę xv Ziemi Stężyckiej położone, jako xvspólną własność, w roku 1766 sprzedali. Floryan Starosta Kleszczelexvski, w latach 1780 i 1791 był Posłem na Sejm z Ziemi Liwskiej. Dąbrowscy. Tomasz xv roku 1715 wieś Dąbrówkę-Połajexvską xv Województwie Brzesko-Kujaxv-skiem posiadał. Jan po Pawle Dąbroxvski, w roku ICO


  Предыдущая Первая Следующая