Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 1581671 году владел имением Хме-лево-вельке. Казимир в 1755 году владел имением Яблечвики-Косцельне. Осип, в 1729 году, владел в Калпшском Воеводстве имением Стобно и Борек. Косковские, в прежнем Пло-цком Воеводстве, пз коих Кази-мир в 1758 году владел имением Косково - Богусепды и Рыхарцице-Гнаты. Коссовские. Казимир из-Глогова Коссовский, в 1716 году уступил сыповьям своим Антону и Франциску насдедственное пмение Высока-венкша пВысока-мнеииша, в Лэнчицком Воеводстве состоявшее. Михаил также пз Глогова Кос-совский, в 1750 году, купил в Серадском Воеводстве пмение Ло-бодзице и Воля-Лободзка. Ѳома из-Глогова Коссовский, Староста Бальковский, в1759 году владел в Лэпчпцком Воеводстве пмением Гай. Рох Подскарбий Коронный и Антон Кастелян Иновлодский получили орден Белаго Орла, первый в 1774, a последпий в 1790 году. Ковалевские. Фамплии этой Адам в 1797 г. владел в Лом-жииской Земле пмением Ковалеве Chmielewo wielkie, w roku 1671 nabył. Kaźmirz, posiadał w roku 1755 dobra Jabłeczniki-Kościelne. W dawnem Województwie Kaliskiem. Z tych Józef, w roku 1729 był właścicielem dóbr Stobno i Borek. Koskowscy, w dawnćm Województwie Płockiem. Z tych Kaźmirz, w roku 1758 dobra Koskowo-Bogu-sędy i Rycharcice-Gnaty posiadał. Kossowscy. Kaźmirz z Głogowa Kossowski, w roku 1716, dobra dziedziczne Wysokę większą i mniejszą AV Województwie Łęczyckiem położone, synom swym Antoniemu i Franciszkowi, na własność ustąpił. Michał także z Głogowa Kossow-ski, nabył w roku 1750 dobra Ło-bodzice i Wolę Łobodzką w Województwie Sieradzkiem leżące. Tomasz z Głogowa Kossowski, Starosta Balkowski, w roku 1759 dobra Gaj w byłem Województwie •Łęczyckiem dziedziczył. Roch, Podskarbi Koronny, w roku 1774, a Antoni, Kasztelan Inowło-dzki, w roku 1790, ozdoby orderu Orła Białego otrzymali. Kowalewscy. Z tej rodziny Adam, w r. 1627 majętność Kowalewo w Ziemi Łomżyńskiej posiadał. 164


  Предыдущая Первая Следующая