Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 162рѳм Зѳмскпм Познанским, а в 1767 году Субделегатом тамошняго Грода. Люборадские, в прежнем Равском Воеводстве. Францпск Люборадский, Чесник Смолепский, в 1762 году куппл в Сохачев-скойЗемле имениеБеневпце, Одржи-вол и Брамки. Иван, Бурграв Лэнчпцкий, в 1763 году, владел пмением По-тршасков в Гостынской Земле. Лукоские иначе Луковские. Иван из - Лукошпна, Подчаший Добржипский, в 1674 году был Сеймовым Послом. Яков, Стольник Вышогродский, в 1713 году владел в Плоцком Воеводстве пмепием Тлубице. Па-вел владел там же нмением Лу-коспно-Борки, в 1719 году; а Андрей имением Бяллуты в 1772 году, в том же Воеводстве. Маковецкие, из коих Па-вел, Скарбпик Брацлавский, в 1750 году, купил в Варшавской Земле целую деревню Пустелышк Мазовецкие. Войтех сын Михаила, Судьи Земли Добржинской, в 1698 году куппл там пмение Гроховальск-вельки, Гроховальск-малы и Кичины. rzem Ziemskim Poznańskim, а xv roku 1767 Subdelegatem tamecznego Grodu. Luboradzcy, xv daxvnem Województwie Raxvskićm. Z tych Franciszek Luboradzki, Cześnik Smoleński, w roku 1762 nabył dobra Bieniewi-ce, Odrzyxvół i Bramki xv Ziemi So-chaczexvskićj. Jan, Burgrabia Łęczycki, w roku 1763 dobra Potrzasków w Ziemi Gostyńskiej dziedziczył. Łukosey albo Łukowscy. Jan z-Łukoszyna, Podczaszy Dobrzyński, w roku 1674 był Posłem na Sejm. Jakób Stolnik Wyszogrodzki w r. 1713 dobra Tłubice, Paxveł w roku 1719 dobra -Łukosino Borki; a Andrzej, w roku 1772 dobra Białłuty xv Województwie Płockiem posiadali. Makowieccy. Z tej rodziny Paxveł Skarbnik Bracławski, w roku 1750 nabył całą wieś Pustelnik xv Ziemi Warszawskiej. Mazowieccy. Wojciech syn Michała, Sędziego Ziemi Dobrzyńskiej, xv roku 1698 dobra Grocho-walsk wielki i mały, oraz Kiczyny xv tejże Ziemi położone, nabył.


  Предыдущая Первая Следующая