Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 165Варооломей в 1733 году был Сеймовым Послом Прусской Про- ВиНЦиИ. Казимир в 1792 году псправ-лял должность Регента Цеханов-скаго. Островнцкие, в прежней Добржинской Земле, пз коих Иван около 1659 года владел пмением Островите. Лев Островпцкий в 1756 году купил в Хелмском Воеводстве имение Вержбово. Отоцкие, в прежнем Серад-ском Воеводстве оседлые. Пз них Севастьян в 154-7 году вла-дел там пмением Оток-мнейший. Степан, в 1731 году, владел там же пмением Цельце, Целюхи и Тарновка, а Каетан, Чесник Ливский, в 1773 году имением Залев. Проневичи, пз коих Мар-тын Проневпч в 1730 году вла-дел в Ковенском Повете име-иием Спповпче-Проневщизна. Сераковские. Казимир в 1775 году был владельцем име-ния Городыще в Галицкой Земле. Станислав, ПодчашийРыпинский, в 1792 году разделил между дву- Bartłomićj, w roku 1733 był Posłem na Sejm z Prowincyi Pruskiej Kaźmirz, w roku 1792 urząd Regenta Ciechanowskiego sprawował Ostrowiccy. W Ziemi Dobrzyńskiej. Jan około roku 1659 dobra Ostrowite posiadał. Leon zaś w roku 1756 nabył dobra Wierzbowo w Województwie Chełmińskiem leżące. Otoccy, w dawnem Województwie Sieradzkiem zamieszkali. Z tych Sebastyan, w roku 1547 dobra Otok mniejszy. Stefan w roku 1731 dobra Cielce, Cieluchy i Tarnówkę, a Kajetan Otocki Cześnik Liwski, w r. 1773 dobra Zalew w temże Województwie dziedziczyli. Proniewiczowie. Z tej rodziny Marcin Proniewicz w r. 1730 posiadał majętność Sipowicze-Proniew-szczyzna zwaną, w Powiecie Kowieńskim. Sierakowscy. Kaźmirz, do roku 1775 był dziedzicem dóbr Horo-dyszcze w Ziemi Halickiej. Stanisław, Podczaszy Rypiński, dobra Grochowalsk duży i mały 171


  Предыдущая Первая Следующая