Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 491730 году продал пмениѳ Марию-вице, Клечаны, Подоляны п Зрен-чпце в Воеводстве Краковском. Пвап в 1774- году купил имепие Рокотово, Езёркп п Боржишево в Земле Сохачевской. Станпслав, Мечник Ииовроцлавский, прежде 174-9 года владел в Воеводстве Сандомирском деревнями: Хрущи -зна-велька и мала и местечком Окса с селами Павчов и Блого-шов, которыя по смерти его разделили между собою его сыновья. Казпмир, в 1762 году, купил деревни Задзин, Воля-Залеска и другия в Воеводстве Серадском. Кобылецкие. Фамплин этой Станислав в 1775 году был Бур-гравом Гродским Лэнчпцкпм. Оспп, в 1727 году, владел име-нием Янково в Воеводстве Рав-ском. Михаил из-Вельких Ко-былэк Кобылсцкий, Мечипк Брже-зпнский, владел в 1774 году име-нием Садовка-Осса в Воеводстве Лэнчпцком. ч Кретовичи, из коих Пгнатий в 1763 году был Субделегатом Красноставскаго грода. Малешевские. Из них Леон в 1791 году был Подсто-лием Воеводства Брест-Лнтовска-го. Николай пз-Медзведзп, сын ku 1730 sprzedał dobra Marszówice, Kleczary, Podolany i Zręczyce w Województwie Krakowskiem. Jan, w roku 1774- nabył dobra Rokotowo, Je-ziorki i Boryszewo w Ziemi Socha-czewskiąj. Stanisław, Miecznik Inowrocławski, przed rokiem 1749 w Województwie Sandomierskiem dziedziczył wsie: Chruszczyznę wielką i małą, miasteczko Oksę z wsiami Pawczów i Błogoszów, które po śmierci tegoż synowie między siebie podzielili. Kaźmirz, w roku 1762 nabył wsie Zadzin, Wola Zaleska i wiele innych, w Województwie Sieradzkiem leżących. Kobyłeccya Z tej rodziny Stanisław, w roku 1775 był Burgrabią Grodzkim Łęczyckim. Józef, w roku 1727 posiadał dobra Jankowo w Województwie Rawskiśm. Michał z Wielkich Kobyłek Kobyłecki, Miecznik Brzeziński, w roku 1774 posiadał dobra Sadówka-Ossa w Województwie Łęczyckićm. Kretowiczowie. Z tej rodziny Ignacy, w roku 1763 był Subdele-gatem Grodu Krasnostawskiego. Maleszewscy. Z rodziny tej Leon, w roku 1791 był Podstolim Województwa Brzesko-Litewskiego. Mikołaj z Miedzwiedzi syn Dobrosła- 51


  Предыдущая Первая Следующая