Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 69Гзовскиѳ, жпвшиѳ в Великой Полыпе. Из них Павел-Казп-мир Гзовский, владелец ua-Гзове, купил в 1636 году имеиие Збро-ша-мнейша и Промна в Черской Земле. Францпск владел около 1732 года пмепием Туростово п Венгор-жевко в Калпшском Воеводстве. Антон Гзовский, Капитан ре-пгмента пешей Гвардии, был поме-щпком Туростова в 1749 году. Иван, Подстолий Ковальскиии, владел в 1770 году пмением Шевце и Войцип в Воеводстве Бржеско-Куявском. Ялбржиковские, жпвшие в Воеводстве Мазовецком. Из них Мартын, Судья Земский Замбров-ский, подписался в 1669 году на акте избрания Короля Михаила Ко-рпбута. Крочинские. Из рода и\ Лаврентий, в званип Подчашаго Жмудскаго, подал в 1764 году голос в пользу пзбрания Короля Станислава Августа Понятовскаго. Липские, в прежнем Воевод -стве Равском оседлые. Из них Иван Липский, Староста Иновлод-скиии, был Подкоморием Равским, в 1652 году. Gzowscy, w Wielko-Polsce przemieszkiwali. Z tych Paweł Kazimierz Gzowski, na Gzowie dziedzic, w roku 1636 nabył dobra Zbroszę mniejszą i Promnę w Ziemi Czerskiej. Franciszek, w byłem Województwie Kaliskiem, dobra Turostowo i Węgorzewko, około roku 1732 posiadał. Antoni Gzowski, Kapitan regimentu Gwardyi pieszćj, w roku 1749 dobra Turostowo dziedziczył. Jan, Podstoli Kowalski, w roku 1770 był właścicielem dóbr Szewce i Wojcin, w Województwie Brzesko-Kujawskiem. Jałbrzykowscy, w dawnem Województwie Mazowieckiem. Z tych Marcin Jałbrzykowski, Sędzia Ziemski Zambrowski, лѵ roku 1669 elek-cyę Króla Michała Korybuta podpisał. Kroczyńscy. Z tej rodziny Wawrzyniec, w roku 1764 jako Podczaszy Zmudzki, na wybór Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego glosował. Lipscy, w dawnem Województwie Rawskiem. Z tych Jan Lipski, Starosta Inowłodzki, w roku 1652 urząd Podkomorzego Rawskiego sprawował. 71


  Предыдущая Первая Следующая