Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 104



1767 голу, исправлял должность Судьи Гродскаго Бускаго. Гарабурды, в прежнем Велп-ком Кпяжестве Литовском. Юрий Гарабурда в 1773 году был Ре-гентом Гродским Новогродскнм Келчевские, в прежнем Ма-зовецком Воеводстве. Из нпх Иван Скарбек Келчевский, Столь-ник Уржендовский, в 1744 году, получил в наследство после отца своего Ремигияна имение Хржесне и Вуювка. Антон Клечевский в 1752 году владел пмением Каме-нец и Вольна в Бржеско-Куяв-ском Воеводстве состоявшпм. Ми-хаил в 1769 году продал имение свое Подпуне в Троцком Воевод-стве. Колачковские, в прежнем Л энчпцком Воеводстве. Андрей из-Конар Колачковский, в 1679, году владел частно деревни Пруски, сын же его Яцек в 1760 году продал деревню свою Калейчице в Мельницком Повете. Оспп из-Конар и Колачковиц Колачковский, в 1722 году продал имепие свое Свечова, в Сандомпрском Воевод-стве, в полное владение сыну своему Михаилу-Осипу Колачковскому Под-чашему Остршешовскому. Матвей из-Конар Колачковский, Судья ku 1767 sprawował urząd Sędziego Grodzkiego Buskiego. Haraburdowie, w dawnem Wielkićm Księztwie Litewskićm. Jerzy Haraburda, w roku 1773 był Regentem Grodzkim Nowogrodzkim. Kiełczewscy, w dawnem Województwie Mazowieckiem. Z tych Jan Skarbek KiełczeAvski, Stolnik Urzędowski, w roku 1744 dobra Chrzesne i Wujówka, po ojcu swym Remigianie odziedziczył. Antoni Kieł-czewski, w roku 1752 posiadał dobra Kamieniec i Wólkę w Województwie Brzesko-Kujawskiem położone. Michał, w roku 1769 dobra Podpunie, w Województwie Trockićm posiadane sprzedawał. Kołaczkowscy, w dawnćm Województwie -Łęczyckićm. Andrzćj z Konar Kołaczkowski, w roku 1679 dziedziczył część wsi Pruski; syn zaś jego Jacek, wieś Kalejczyce w Powiecie Mielnickim w roku 1760 sprzedał. Józef z Konar i Kołaczkowie Kołaczkowski, dobra swoje Swie-czowa, w Województwie Sandomierskiem leżące, synowi swemu Micha-łowi-Józefowi Kołaczkowskiemu Podczaszemu Ostrzeszowskiemu, na własność zupełną w roku 1722 ustąpił. Macićj z Konar Kołaczkowski, Sędzia 112


  Предыдущая Первая Следующая