Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 159ние Жерннкн. Осиль и Антон Станиславов!.! сыновья определенисм Герольдин Империи 8 Декабря 1837 года № 10,795 утверждены в дво-рянстве п на этом основании внесены в дворянския книги Царства Польскаго, как жители онаго. Маршевские, в Великой-Польше. Фамплии сей иеронпм владел в 1730 году в Серад-ском Воеводстве деревнею Осмо-лин с участками в Кавенчпне и Кладах. Станислав отдал в 1699 году во владение сыну своему имение Маршево п Модлов в Ка-лишском Воеводстве. Матчинские, в прежнем Белзком Воеводстве. Марк купил там в 1713 году поместья Ходыванце и Завадки. Мерницкие, в прежнем Сан-домирском Воеводстве. Из них Стеиан из-Мнронпц-Косцель-ных Мерницкий владел в 1664-году в Вислнцком Повете име-нием Котличе. Мержинские. Мпхапл Мер-жпнский, Коморнпк Земский Плоц-кий, купил в 1758 году в Вос-водстве Бржеско-Куявском пмение Олганово. ckiem. Józef i Antoni, synowie Stanisława, Ukazem Heroldyi Cesarstwa Rossyjskiego z dnia 8 Grudnia 1837 roku № 10,795, uznani za dawną szlachtę.; a jako mieszkańcy Królestwa, na tej zasadzie do Ksiąg Szlachty wpisani zostali. Marszewscy , w Wielko-Pol-sce. Z tej rodziny Hieronim, w roku 1630 był dziedzicem dóbr Osmolina z częściami na Kawęczynie i Kładach w Województwie Sieradzkiem. Stanisław, w roku 1699 dobra Marsze-wo i Modłów w Województwie Kaliskiem, synowi swemu Maciejowi, na własność zupełną ustąpił. Matczyńscy, w dawnem Województwie Bełzkiem. Marek, w roku 1713 nabył tamże dobra Chody-wańce i Zawadki. Mierniccy, w dawnóm Województwie Sandomierskiem. Z tych Stefan z Mironic-Kościelnych Mier-nicki, w roku 1664- dobra Kotlicze w Powiecie Wiślickim dziedziczył. Mierzyńscy. Michał Mierzyński, Komornik Ziemski Płocki, w roku 1758 nabył dobra Ołganowo w Województwie Brzesko-Kujaw- skićm. 168


  Предыдущая Первая Следующая