Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 74Осип, Столытк Мельнпцкий, в 1776 году избран в Сеймовые Послы. Аптон в 1755 году владел имением Маркова-велька. Лаврентий,МечникДрогпчииский, Сеймовым постановлением 1789 года назначен в Коммиссары для установления подати офяры с зем-скпх пмений. Мечковские, в Ломяшпской Земле. Из нпх Осип, в 1759 году, владел пмением Окурово, Ольше-во и Млодзянов. Франциск Мечковский в 1765 году был Кастеляном Конарско-Куявским. Модзелевские , в Мазовип оседлые. Из них Сцибор на-Модзелях в 14-02 году получил от Князя Ивана Мазовецкаго прпвиллегию па десять ланов леса, называемаго Соколя-Лонка, — и на этой землт. основал деревню, которая около 1532 года известна под имением Модзеле-Старе. Потомки его Сцибора на-Модзе-лях только с 1642 года начали писаться Модзелевскимп. Адам Модзелевский, Коморпик Граничный Черский, в 1750 году владел вЗакрочимскойЗемле пме-нием Гзово и Свешево. Józef Stolnik Mielnicki, w roku 1776 obrany był Posłem na Sejm. Antoni, w roku 1755 był dziedzicem dóbr Markowa-Wielkiego. Wawrzyniec Miecznik Drohicki, uchwałą Sejmu w roku 1789 na Kommissarza do ustanowienia ofiary z dóbr Ziemskich wyznaczony został. Mieczkowscy, w Ziemi Łomżyńskiej . Z tych Józef, dziedziczył w roku 1759 dobraOkurowo, Olszewoi Młodzianów. Franciszek Mieczkowski, w roku 1765 był Kasztelanem Konarsko-Kujawskim. Modzelewscy, w Mazowszu osiedli. Z tych Scibor na Modzelach, w roku 1402 otrzymał przywilej na 10 łanów Lasu Sokola łąka zwanego, od Jana Księcia Mazowieckiego. Na tym gruncie założył wieś, która około roku 1532 Modzelami Staremi nazywaną była. Zstępni rzeczonego Scibora na Modzelach dopiero w roku 1642 zaczęli używać nazwiska Modzelewskich. Adam Modzelewski, Komornik Graniczny Czerski, w roku 1750 posiadał dobra Gzowo i Swieszewo w Ziemi Zakroczymskiej. 78


  Предыдущая Первая Следующая  
 
Error: Incorrect password!