Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 163Варѳоломей в 4751 годувладел в Плоцком Воеводстве лмением Дембск - Бароп, Дембсв - У быга и Бомбалище. Млицкие, из копх IIтип. в 1731 г. владел имением Бро-ново в Плоцком Воеводстве. Мостовские. Семеи в 1729 году владел имением Ржензавы, в Цехановскоии Земле. Францпск в 1751 году купнл в Плоцком Воеводстве пмеиие Гржибово, Вишдыкп и Рукалы. Матвей Мостовский, Чесник и Регент Петрковский, около 1774 г. владел имением Кобылки-венкше. Мыцельские, в прежнем Серадском Воеводстве оседлые. Из них Фраищпск прежде 1729 года владел пмением Соха-Мала п Соха-велька. На л епипские, пз копх Яков около 1768 года владел земскпм пмением в Подляском Воеводстве. Наржимские. Яков в 1737 году назначен Воеводою Поморскнм п тогда же в награду заслуг полу-чил в пожизненное владение Ста-роство Скаришевское. Станпслав, был Подкоморием Цехановским. Bartłomiej, w roku 1751 posiadał dobra Dębsk-Baron, Dębsk-Ubysz i Bombalice w Płockiem. Mliccy. Z tej rodziny Jan, w r. 1731 był właścicielem dóbr Bronowa w dawnóm Województwie Płockiem położonych. Mostowscy. Szymon w roku 1729 dobra Rzezawy w Ziemi Ciechanowskiej dziedziczył. Franciszek, w roku 1751 nabył dobra Grzybowo, Windyki i Rukały w Województwie Płockiem położone. Maciej Mostowski, Cześnik i Rejent Piotrkowski, około roku 1774 dobra Kobyłki większe posiadał. Mycielscy, w dawnem Województwie Sieradzkiem osiedli. Z tych Franciszek przed rokiem 1729 dobra Sochę małą i Sochę wielką dziedziczył. Nalepińscy. Z tej rodziny Jakób, około r. 1768 dobra ziemskie w Województwie Podlaskićm posiadał. Narzymscy. Jakób w r. 1737 został Wojewodą Pomorskim, i zarazem w nagrodę zasług, Starostwo Skaryszewskie w dożywotnie posiadanie otrzymał. Stanisław, był Podkomorzym Ciechanowskim. 169 22


  Предыдущая Первая Следующая