Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 19том, топор, лезвеем вправо. На иципи. графская корона, на которой пять шлемов, увеи-чапных дворянскими коронами, с золотыми решетками и золотыми же иа цпочках медалями. В навершьях шлемов,перваго: черпый козел, выходящий вле-во; втораго, такой же как в щите орел; третяго, воору-женпая рука с мечем вправо; четвертаго, пять павлипых пе-рьев, между двумя золотыми ключами, а в навершье пятаго, топор воткнутый остреем, вправо. Намет от средняго шлема черный, подложенный го-лубым, а от крайиих красный, подбитый справа золотом, a слева серебром. В опорах два тигра. Род Графов Круковецкпх ве-дет начало свое от Барона Петра Круковецкаго, котораго Римский Им-ператор, Король Галиции и Лодоме-рин Франц И, грамотою 1784 года, пожаловал в Графское достопн-ство, пзменпв фамильный герб Круковецкнх Помян называемый, так как выше описано. Сын упо-мянутаго Петра, Граф Иван Кру-ковецкий был Генералом Днвизии Польских войск. w czwartem: topór ostrzem w prawo. Nad tarczą korona hrabiowska, na niej pięć hełmów, koronami szlacheckiemi przykrytych, z kratkami złotemi, i takiemiz medalionami na łańcuchach za-wieszonemi. W szczycie pierwszego hełmu: kozioł czarny w lewo wyskakujący; w szczycie drugiego, taki orzeł jak w tarczy; w szczycie trzeciego, ręka zbrojna, z mieczem do cięcia w prawo; w szczycie czwartego, pięć piór pawich między dwoma kluczami złotemi; a w szczycie piątego hełmu, utkwiony topór ostrzem wprawo. Labry: od środkowego hełmu czarne, podszyte niebiesko, a od skrajnych czerwone podszyte z prawej strony złotem, z lewej srebrem. W pobocznicach dwa tygrysy. Rodzina Hrabiów Krukówieckich bierze początek od Piotra Barona Kru-kowieckiego, którego do godności hrabiowskiej wyniósł Cesarz Rzymski, Król Galicyi i Lodomeryi Franciszek II, Dyplomem z roku 1781, którym herb dawny Pomian rodziny Kru-kowieckich, w powyżej opisany sposób zmieniony został. Syn tego Piotra, Jan Hrabia Krukowiecki, był Jenerałem Dywizyi Wojsk Polskich. 19


  Предыдущая Первая Следующая