Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 148Глэиибоцкие, в прежнем Сандомпрском Воеводстве п в Ку-явах оседлые. Из нпх Самуил из-Глэмбокаго Глэмбоцкий, Вой— скиии Бржеско-Куявский, в 1 743 году ьунил имение Загаёв п Котков. Гойские, из копх Адам-Мп-хаил Гойскиии, Подстолий Венден-ский, в 1786 году владел деревнею Белпно в Бржеско-Куяв-ском Воеводстве. Осип Крук-Гойский прежде 1787 года владел имением Гоз-дзец-Скршеки в Ливской Земле лежавшим. Гурские , из коих Казимир в 1791 году был Сеиимовым По-слом Рожанской Земли. Ямёлковские, в прежнем Подляском Воеводстве и в Мазовии оседлые. Из них Андрей-Стани-слав Ямёлковский, в 1667 году, назиачен в должность Полеваго Коморника Граничнаго Бельскоии Земли. Валентин, Бурграв Гродский Варшавский, в 1714 году куппл деревню Мостково. Варооломей, в 1729 году вла-дел имением Олтарже с принадлежностями, в Нурской Земле состоявпиим. Głęboccy, w dawnem Województwie Sandomierskiem i Kujawach zamieszkali. Z tych Samuel z Głębokiego Głębocki, Wojski Brzesko-Kujawski, w roku 1743 dobra Zagajów i Kotków nabył. Gójscy. Z tej rodziny, Adam, Michał Gojski, Podstoli Wendeński, w roku 1786 wieś Bielino w Województwie Brzesko-Kujawskiem posiadał. Józef Kruk Gojski, przed rokiem 1787 dobra Goździec Skrzeki w Ziemi Liwskiej leżące, dziedziczył. Górscy. Z tej rodziny Kaźmirz, w roku 1791 był Posłem na Sejm z Ziemi Różańskiej. Jamiołkowscy, w dawnem Województwie Podlaskiem i Mazowszu. Z tych Andrzej, Stanisław Jamiołkowski, w roku 1667 otrzymał nominacyę na urząd Komornika Polnego Granicznego Ziemi Bielskiej. Walenty, Burgrabia Grodzki Warszawski, w roku 1714 nabył wieś Mostkowo. Bartłomiej, w roku 1729 dobra Ołtarze z przyległośeiami w Ziemi Nurskićj posiadał. 1 54


  Предыдущая Первая Следующая