Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 149Янские, пз копх Внкентий в 1789 году иродал деревню Не-иокойчице в Брест - Литовском Воеводстве. Клиховские, в прежнем Се-радском Воеводстве. Из них Ва-лентин, Коморник Граничный Серадский, кунил в 1760 году пмение Поздзенице и Воля-нова. Козкуховские, в прежнем Калишском Воеводстве оседлые. Александр из-Кожухова Кожухов-ский, Коммисар Великопольских Воеводств на Радомском Корон-ном Трибунале, в 1748 году кунил имение: Круликово, Балла, Ла-гевники, Лондек, Млынов, Гузь-нпца и Жаба. Станислав, Чеснпк Велюнский, собрал и прпвел в алфавитный порядок Копституции Короны и Ве-лпкаго Княжества Литовскаго. За этот труд Сейм в 1764 году назначил ему в награду 20,000 польск. злот., которые выданы из Коронной казны сыну его Станиславу, Подчашему Орловскому, Послу Сеймовому. Францпск Дзпк-пз-Кожухова Кожуховский, Чесиик Калишскаго Воеводства, в 1774 году владел пмением Грудзелец, КарсыиВоля-Какава. Jańscy. Z tej rodziny Wincenty, xv roku 1789 sprzedał xvieś Nie-pokojczyce xv dawnem Województwie Brzesko-Litexvskiśm. Klicbowscy, xv dawnem Województwie Sieradzkiem. Z tych Walenty , Komornik Graniczny Sieradzki, nabył w roku 1760 dobra Poździeni-ce i Wolę-nową. Kożuchowscy, w dawnem Województwie Kaliskiem osiedli. Z tych Aleksander z Kożuchowa Ko-żuchowski, Kommisarz na Trybunał Koronny Radomski z Województw Wielkopolskich, xv roku 1748 nabył dobra Królikowo, Białłę, Łagiewniki, Lądek, Młynów, Guźnicę i Żabę. Stanisław, Cześnik Wieluński, zebrał i ułożył alfabetycznie Konsty-tucye Koronne i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za tę pracę na Sejmie w roku 1764 miał sobie wyznaczoną nagrodę pieniężną w summie 20,000 zlot. pols., którą syn jego imieniem także Stanisław, Podczaszy Orłowski i Poseł na Sejm ze Skarbu Koronnego, otrzymał Franciszek Dzik z Kożuchowa Ko-żuchowski, Cześnik Województwa Kaliskiego, w roku 1774 dziedziczył dobra Grudzielec, Karsy i Wolę Ka-kawą. 155


  Предыдущая Первая Следующая