Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 177Луговские, жительствовавшие в Добржпнской Земле, где Антон в 1762 году владел деревнями Рогувек и Луги. Микуловские, родон пз нрежняго Сандомпрскаго Воеводства. Впктор пз-Мпкулова Микуловский, Хорунжиии Внлькомпрский, владел там имением Вильчогура и Дом-бровка-Нагорна, которое в 1768. году разделплп между собою сыновья его: Пгнатий, Карл, иакпно и Аитон . Сей последний был Ппсарем Земскпм Радомскпм и выбран в 1782 году Депутатом па Петрков-ский Коронный Трибунал. Поплавские, в прежней Лом-жпнской Земле. Андрей в 1775 году владел там имением Зам-бржице-Старе и Миноты. Стоковские, пз прсжпяго Се-радскаго Воеводства пропсходящие. Николай в 1615 году владел там пмепием МечнапЯроцице. Антон-Бальтазар пз-Стока Стоковский, БургравВелюнскаго Грода, владел пмением Рачып, Копыдлово, Ла-гевники п иными, которое в 1763 году разделили между собою сыновья его Валентип п Матвей. Ługowscy, zamieszkiwali wZie-mi Dobrzyńskiej, gdzie Antoni -Ługowski w roku 1762 wsie Rogówek i Ługi posiadał. Mikułowscy, rodzina z dawnego Województwa Sandomierskiego pochodząca. Z niej Wiktor z Miku-łowa Mikułowski, Chorąży Wiłkomirski, posiadał tamże dobra Wilczo-góra i Dąbrówka-Nagórna, któremi w r. 1768 podzielili się jego synowie: Ignacy, Karol, Jacenty i Antoni. Ten ostatni był Pisarzem Ziemskim Radomskim i w roku 1782 Deputatem na Trybunał Koronny Piotrkowski. Popławscy, w dawnej Ziemi Łomżyńskiej. Andrzej, w roku 1775 dobra Zambrzyce- Stare i Minoty posiadał. Stokowscy, z dawnego Województwa Sieradzkiego pochodzą. Z tych Mikołaj, w roku 1615 posiadał tamże dobra Mieczna i Jarocice. Antoni-Baltazar ze Stoku Stokowski, Burgrabia Grodu Wieluńskiego, dziedziczył dobra Raczyn, Kopydłowo, Łagiewniki i inne, któremi w roku 1763 po jego śmierci podzielili się synowie Walenty i Maciej. Васвлевские. Лаврентий Ba- Wasilewscy. WawrzyniecWa- 183


  Предыдущая Первая Следующая