Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 178сплевскиии около 1696 года владел деревнею Василево в Дрогичппской Земле. Александр из-Василева Васи-левский в 1748 году владел в Сандомпрском Воеводстве деревнею Рембешпце. Оспп Василевский, за отлпчие по медицинской службе, возведен в потомственные дворяне, грамотою Короля Станислава Августа 1778 года Марта 30 дня, с пожалова-нием герба Др?кевицы. Заёнчковскиѳ, в прежнем Сандомирском Воеводстве оседлые. Иван-Карл из-Заёнчков Заенч-ковский, Подчаший Подляский, в 1717 году владел деревнею Петри-козы. Казпмир, Хорунжпц Доб-ржинскип, владел там же нмением Курашков п Воля Добромирова, иначе Воля-Курошковска, которое он продал в 1758 году. silewski, około roku 1696 w Ziemi Drohickiej wieś Wasilewo posiadał. Aleksander z Wasilewa Wasilewski, w roku 1748 dziedziczył w Województwie Sandomierskiem wieś Rembieszyce. Józef Wasilewski, za zasługi w zawodzie lekarskim przez Króla Polskiego Stanisława-Augusta do godności szlacheckiej wyniesiony, w dniu 30 Marca 1778 roku Dyplom wraz z herbem Drzewica otrzymał. Zajączkowscy, w dawnem Województwie Sandomierskiem. Z tych Jan-Karol z Zajączków Zajączkowski, Podczaszy Podlaski, w roku 1717 posiadał wieś Petrykozy. Kaźmirz, Chorążyc Dobrzyński, tamże dziedziczył dobra Kuraszków, z Wolą Do-bromirową inaczej Kuroszkowską nazwaną, które w r. 1758 sprzedał. 184


  Предыдущая Первая Следующая