Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 146рянство Сеймовым Постаповлением 1768 года, а в следующем затем году получил па оное от Короля Польскаго Станислава Августа грамоту, вместе с гербом Ястршем-бец. Хылинские. Войтех владел в 1667 году в Рожанскоии Земле пмением Хылины и Паево. Андрей получил в 1 779 году назпачение в должность Ловчаго Саноцкаго. Цешевские, в прежнем Плоц-ком Воеводстве. Из них Сигиз-мунд, Хорунжий Галнцкий, отдал в 1765 году сыну своему Степану во владение пмепие свое Худзынко. Людовпк владел в 1774- году имением Хоментово и Рыхарцице. Цёлковские. Антон, Матвей и Вацлав, наследовав носле отца своего Вацлава в Плоцком Вое-водстве деревню Канигово, продали оную в 1724- году. Франциск, Коморппк Граничный Вышогрод-ский, введен был в 1768 году во владение пмепием Карвово в Вышогродскоии Земле состоявшим. Чайковские. Яков владел в 1661 году в Гонёндзком По-вете имеиием Любиче и Трыпуце. Александр владел в 174-3 году в Лэнчицком Воеводстве пмением z roku 1768 do używania przywilejów szlacheckich był przypuszczonym, a w roku następnym dyplom Szlachectwa wraz z herbem Jastrzębiec, od Króla Stanisława Augusta otrzymał. Chylińscy. Wojciech, w roku 1667 dobra Chyliny i Pajewo w Ziemi Różańskiej posiadał. Andrzej, w roku 1779 nominacyę na urząd -Łowczego Sanockiego otrzymał. Cieszewscy, w dawnem Województwie Płockiem. Z tych Zygmunt Chorąży Halicki, w roku 1765 dobra Chudzynko, synowi swemu Stefanowi na własność ustąpił. Ludwik, w roku 1774- dobra Chomentowo i Ry-charcice dziedziczył. Ciołkowscy, Antoni, Maciej i Wacław, odziedziczywszy po ojcu swym Wacławie, całkowitą wieś Kanigowo w Województwie Płockiem, takową wroku 1724sprzedali. Franciszek, Komornik Graniczny Wyszogrodzki, w roku 1768 w posiadanie dóbr Karwowa w Ziemi Wyszogrodzkiej leżących był wprowadzonym. Czajkowscy. Jakób, w roku 1661 dobra Lubicze i Trypucie w Powiecie Goniądzkim posiadał. Aleksander, wroku 174-3 był dziedzicem dóbr Osse w Województwie 154


  Предыдущая Первая Следующая