Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 172Тачановские, в прежнем Серадском Воеводстве, Яков Та-чановскиии владел поместьямн: Мал-ков-стары и новы, Лабенцице н Монколпн в Калншском Воеводств!;, II Бржезя в Бржеско-Куяв-СКОН Воеводстве. Поместья эти в 164-9 году разделнли между собою сыновья его Иван, Самуил, Стспаи и Францнск. Николай, Ловчий Серадский, владел в 1759 году имением Свинине. Танские, в прежнем Мазо-вецком Воеводстве. Из них Иван отдал в 1722 году во владение двум сыновьям свопм Матвею-Казнмиру и Войтеху поместья своп, первому в Рожанской Земле Рост-ки-Каптуры, a последнему в Це-хановской Земле Таньск п Гржнм-кп. Николай Подстолпц Нурский владел в 174-8 году в Рожанской Земле имением Тлусцец. Тршепинские, в прежнем Серадском Воеводстве. Из них Яков в 1696 году владел в Пётрковском повете имением Паржклин. Улятовские. Станислав и Андрей Улятовские владели в Це-хановской Земле, первый в 1585 году пмением Улятов, Черняков и Погоржель, a последний в 1755 Taczanowscy, xv dawnem Wo-jexvództwie Sieradzkiem. Jakób Taczanowski, był dziedzicem dóbr Maików-stary i похѵу, -Łabęcice, oraz Mąkolina w Wojexvództwie Kaliskiem i Brzezia xv Województwie Brzesko-Kujawskićm; które w roku 1649 synowie jego: Jan, Samuel, Stefan i Franciszek, pomiędzy siebie rozdzielili. Mikołaj, -Łowczy Sieradzki, xv roku 1759 dobra Świnice posiadał. Tańscy, xv dawnem Województwie Mazoxvieckiem Z tych Jan, w roku 1722 dobra Rostki-Kaptury xv Ziemi Różańskiej, synowi sxvemu Maciejowi Kazimierzowi, a dobra Tańsk i Grzymki xv Ziemi Ciechanowskiej, drugiemu synowi Wojciechowi, na własność zupełną przekazał. Mikołaj, Podslolic Nurski, był xv roku 1748 dziedzicem dóbr Tłuścieć xv Ziemi Różańskiej leżących. Trzepińscy, xv dawnem Województwie Sieradzkiem. Z tej rodziny Jakób, xv roku 1696 był właścicielem całkowitych dóbr Parzklina w Powiecie Piotrkowskim. Ulatowscy. Stanisław Ulatow-ski, xv roku 1585 dobra Ulatów, Czerniaków i Pogorzel; Andrzej zaś, w roku 1755 dobra Czarzaste-Cho-dubki, xv Ziemi Ciechanowskiej po- 181


  Предыдущая Первая Следующая