Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 174Вержбовские Ѳома п Фраициск, сыновья Самуила Вержбов-скаго, Мечника Жнтомнрскаго, нро-далн в 1745 году, брату своему Андрею, Мечнику Черниговскому, селение Суловнце в Русском Вое-водстве. Миханл в 1774 году купил в Дрогичинской Земле име-ние Хорощево Водзинские пли Водзын-ские, фамилия многочисленная в разных сторонах края основавшаяся. Из рода их Андрей из-Водзпнка-Водзинский, в 1686 году, отдал поместья свои Вержбно, Зи-мновода, Яновек, Церпента, Яво-рек и Выглендовек в Ливской Земле, брату своему Николаю, Скарбнику Воеводства Подляскаго. Кон-стантпн, Мечник Гостынский, назначен был в 1715 году Чеснн-ком Ливским. Войтех Подстолий Житомирский и Ѳома владелп в Сандомнрском Воеводстве, первый в 1751 году имением Козлов, а по-следний в 1762 году имением Гронжовпце. Яков, Николай и Игна-тий, сыновья Казнмира, Стольника Ковальскаго, иродалн в 1755 году доставшияся им от отца в Брже-ско-Куявском Воеводстве поме-стья Богу славице, Горай и Расе-гпивпце, родному брату своему Рафаилу, Судье Гродскому Пршедец- Wierzbowscy. Tomasz i Franciszek, synowie Samuela Wierzbowskiego, Miecznika Zytomirskiego, w roku 1745 wieś Sułowice w Województwie Ruskiem, bratu swemu Andrzejoxvi, Miecznikowi Czernie-chowskiemu sprzedali. Michał, nabywał w roku 1774 wieś Chorosz-czewo w Ziemi Drohickiej. Wodzińscy albo Wodzyń-scy, rodzina liczna w różnych stronach kraju osiadła. Z tej Andrzej-z Wodzinka Wodziński, w r. 1686 dobra Wierzbno, Zimno-woda, Ja-nowek, Cierpięta, Jaworek i Wyglę-dowek w Ziemi Liwskiej leżące, bratu swemu Mikołajowi, Skarbniko-wi Województwa Podlaskiego na własność ustąpił. Konstanty, Miecznik Gostyński, w roku 1715 nominacyę na urząd Cześnika Liwskiego otrzymał. Wojciech, Podstoli Zytomirski, w roku 1751 dobra Kozłów, a Tomasz, w roku 1762 wieś Grązowice, xv Wojexvództwie Sandomierskiem posiadali. Jakób, Mikołaj, Ignacy synowie Kazimierza, Stolnika Kowalskiego, sprzedali w roku 1755 odziedziczone po ojcu dobra Bogusławice, Goraj i Rasiegnixvice w Województwie Brzesko-Kujaxvskióm bratu rodzonemu Rafałoxvi, Sędziemu Grodzkiemu Przedeckiemu. Adam syn Karola, Podstolego Inoxvrocławskiego, 183


  Предыдущая Первая Следующая