Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 128Осип на Гутах -Гутовскиии, Скарбннк Белзкий, в 1761- году продал Сускому доставшееся ему по наследству от дяди Франциска Скарбника Сохачевскаго имение: За-мосьце, Рабенды, Мержеево-Занеч-не, Нагоркп, Брыски, Янки п Лазы, в Ломжннскои Земле состоявшее. Коморовские, в прежпем Сандомпрском Воеводстве оседлые. Из них Станислав, Подчаший Подольски» , иирпзван был на Сеиим 1694 года собственноручным пись-мом Короля Яна III Собескаго. Корыцкие, пропсходящие из прежняго Подляскаго Воеводства. Фамнлии этой Гавриил, Стольник Визский, в 1728 году владел име-нием Неводиица. Мацеёвские. Пропсходят от Николая, бывшаго в 1696 году Обозным Гродненским и владель-цем иимения Свпслоч. От него вывели свое дворянство родные братья Виктор и Доминик Мацеёв-ские, первый в Герольдии Пмперии, a последниии в Герольдин Царства. Меленцкие, из коих Але-ксандр, Мечникович Всховский, в 1752 году купнл у Хлебовска-го имение Реклин, Карпа и Олен-дры-Реклинские, в тогдашнем По-знанском Воеводстве. Józef na Gutach Gutowski, Skarbnik Bełzki, dobra Zamoście, Rabę-dy, Mierzejewo-Zapieczne, Nagórki, Bryski, Janki i -Łazy w Ziemi Łomżyńskiej położone, a po stryju swym Franciszku, Skarbniku Sochaczew-skim , w spadku odziedziczone, w r. 1764 Suskiemu sprzedał. Komorowscy, w dawnem Województwie Sandomierskiem osiedli. Z tych Stanisław , Podczaszy Podolski, własnoręcznym listem Króla Jana III Sobieskiego, w roku 1694 na Sejm był wezwany. Koryccy, pochodzą z dawnego Województwa Podlaskiego. Z tej rodziny Gabryel, Stolnik Wizki, do r. 1728 dobra Niewodnicę posiadał. Maciejowscy. Pochodzą od Mikołaja w roku 1696 Oboźnego Grodzieńskiego i dziedzica dóbr Swisłocz. Od niego udowodnili swoje szlachectwo rodzeni bracia Wiktor i Dominik Maciejowscy, pierwszy przed Heroldyą Cesarstwa, ostatni przed Heroldyą Królestwa. Mieleccy. Aleksander, Miecz -nikiewicz Wschowski, w roku 1752 nabył od Chlebowskiego dobra Re-klin, Kamę i Olendry Reklińskie, w dawnśm Województwie Poznańskiem leżące. 34


  Предыдущая Первая Следующая