Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 129Пилецкие. Из них Оспп купил в 1793 году имение Семоне и часть деревни Семонка в Лэнчпц-ком Воеводстве. Влостовские, в прежнем Подляском Воеводстве оседлые. Лаврентий владел там пмением Влосты-Ольшанки, которое в 1646 г. подарил сыну своему Матвею. Бронислав владел там же пме-пием Влосты, Плевки, Мыстки и Сршедница, которое по смерти его в 1763 году разделили между собою сыновья его Грнгорий, Тибурциии и Иван. Другие члены фамилии сей жительствовали в прежнем Лэнчицком Воеводстве, где Александр Вло-стовский в 1731 году куппл име-ние У пале, Упалик и Яблонну. Возницкие, в прежнем Пло-цком Воеводстве. Пз них Пван в 1742 году купил пмепие Цёл-ково-Вельке. Антон Святославов сын, в 1764 году, владел имением Возни-ки; Антон же Иванов сын, Ре-гент Гродский Плоцкий, в 1769 году купил пмение Залесье. Зелинские, пз коих Влади-слав прежде 1754 года владел нмением Марковице в тогдашнем Калишском Воеводстве. Pileccy. Z tej rodziny Józef, nabył xv roku 1793 dobra Siemonie i części na wsi Siemonce xv Woje-xvództwie -Łęczyckiśm położone. Włostowscy, xv dawnem Wo-jexvództxvie Podlaskiem osiedli. Wawrzyniec, posiadał tam dobra Włosty-Olszankę, które xv roku 1646 synowi swemu Maciejowi na własność ustąpił. Bronisław, w temże Województwie dziedziczył dobra Włosty, Plewki, Mystki i Srzednicę, które po jego śmierci synowie Grzegorz, Tyburcy i Jan xv roku 1763 pomiędzy siebie rozdzielili. Inni tej rodziny członkowie xv dawnem Województwie -Łęczyckiem osiedli, gdzie Aleksander Włostow-ski, nabył w r. 1731 dobra Upale, Upalik i Jabłonnę. Woźnieccy, xv daxvnśm Woje-wództxvie Płockiem. Z tych Jan, w roku 1742 dobra Ciołkoxvo-wielkie nabył. Antoni, syn Sxviętosława, w roku 1764 posiadał xvieś Wożniki. Antoni syn Jana Woźnicki, Rejent Grodzki Płocki, w roku 1769 dobra Zalesie nabył. Zielińscy. Z tej rodziny Władysław, przed rokiem 1754 posiadał dobra Магкохѵисе, xv dawnem Województwie Kaliskiem położone. 135


  Предыдущая Первая Следующая